Vilkår og betingelser

Vennligst les følgende vilkår og betingelser. Disse gjelder for bruk av vår nettside; (www.bunad-magasinet.no) heretter omtalt som “Nettsiden”.

Ved å besøke eller bruke Nettsiden vil du anses å ha akseptert følgende vilkår og betingelser for bruk av Nettsiden (“Brukervilkår”). Ved å fortsette besøket eller bruken av Nettsiden vil du herved være bundet av Brukervilkårene. Dersom du ikke ønsker å være bundet av Brukervilkårene, vennligst opphør besøket eller bruken av Nettsiden.

Nettsiden drives av Magasinet BUNAD AS,Postboks 93, 3441 Røyken, org.nr.: 989 289 594 MVA

1 - Generelle vilkår1.1

Brukervilkårene gjelder for enhver bruk av Nettsiden.

1.2

Nettsiden, og tjenestene som tilbys her, drives av Magasinet BUNAD AS, Postboks 93, 3441 Røyken, org.nr.: 989 289 594 MVA. Magasinet BUNAD AS vil i det følgende omtales som “Selskapet”.

1.3

Enhver som besøker eller bruker Nettsiden anses “Bruker”.

2 - Tilgang til Nettsiden2.1

Tilgang til Nettsiden er gitt på midlertidig basis. Selskapet forholder seg retten til å på ethvert tidspunkt å endre, trekke tilbake, o.l., tilgang til Nettsiden eller tjenester som tilbys ved bruk av Nettsiden. Selskapet forbeholder seg retten til å gjøre dette uten først å gi beskjed til Brukeren.

3 - Kvalitetskrav til informasjon3.1

Selskapet gjør sitt beste for at informasjonen som finnes på Nettsiden er korrekt og nøyaktig på publiseringstidspunktet. Selskapet skal derimot ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap som kommer direkte eller indirekte på bakgrunn av feil eller mangler i informasjonen som er oppgitt her på Nettsiden. Brukeren oppfordres ved tvil å ta kontakt med Selskapet.

4 - Personvern4.1

Selskapet behandler dine personopplysninger i samsvar med norsk rett, herunder kravene fremsatt i EU-direktiv 95/46/EF. Ved å bruke denne Nettsiden samtykker Brukeren i Selskapets Personvernpolicy. Dette medfører at Brukeren aksepterer at Selskapet samler inn og lagrer visse typer informasjon om Brukeren. Slik informasjon blir hentet inn eller etterspurt i anledning, og i den grad, det er nødvendig for bruken av Nettsiden. Videre vil slik informasjon behandles etter de krav som er satt. Dette omfatter blant annet begrensning i utlevering av personopplysninger til tredjeparter. Dette vil kun gjøres hvor dette er lovpålagt.

5 - Immaterielle retter5.1

Selskapet er eier og rette innehaver av samtlige immaterielle retter som finnes på Nettsiden, med mindre annet særskilt fremgår. Dette omfatter også informasjon, innhold og annet materiell. Selskapet forbeholder seg alle rettigheter.

5.2

Det er ikke tillatt å bruke, kopiere, utnytte, etc. Selskapets immaterielle retter uten særskilt tillatelse fra Selskapet. 

6 - Bruk av innhold6.1

Bruker har ikke anledning til å bruke innhold fra Nettsiden til kommersielt bruk uten etter skriftlig samtykke fra Selskapet. Dette omfatter også Selskapets immaterielle retter. Ved spørsmål oppfordres Brukeren å ta kontakt med Selskapet.

7 - Virus, Hacking og liknende7.1

Bruker har ikke rett til å urettmessig skaffe seg tilgang til Nettsiden; introdusere virus, trojanere, dataormer, etc.; eller på annen måte handle på en måte som er ødeleggende for Nettsiden. Dette omfatter også “denial-of-service”-angrep og “distributed denial-of-service”-angrep. Overtredelser av dette forbudet er et lovbrudd etter gjeldende rett. Selskapet forbeholder seg retten til å forfølge slike rettslig.

7.2

Selskapet skal holdes ansvarsfri for eventuelle tap, som direkte eller indirekte, er forvoldt av en Bruker av Nettsiden.

8 - Linker til Nettsiden8.1

Bruker kan opprette linker til Nettsiden, så lenge dette gjøres på lovlig vis og etter godt skjønn. Opprettelse av linker til Nettsiden må respektere bestemmelsene om immaterielle retter i punkt 5. Bruker har ikke anledning til å oppredde linker til Nettsiden dersom dette vil skade Selskapets gode navn og rykte; fremstå som en godkjennelse, forbindelse, anbefaling, etc. når Selskapet ikke har Samtykket til dette; krenker immaterielle retter eller andre personers rettigheter, eller på annen måte vil fremstå som smakløst, provoserende eller på annen måte ikke vil samsvare med Selskapets verdier.

“Framing” av Nettsiden til andre nettsider må ikke finnes sted.

8.2

Selskapet forbeholder seg retten til uten forvarsel, og etter eget ønske, å trekke tilbake tillatelsen til å linke til Nettsiden.

9 - Linker fra Nettsiden9.1

Selskapet forbeholder seg retten til å publisere linker til andre nettsider. Slike linker fra Nettsiden til andre nettsider er utelukkende til informasjonsformål. Selskapet kontroller ikke nettsidene linkene viser til, og er dermed heller ikke ansvarlig for feil eller mangler ved informasjonen som fremgår av disse nettsidene. Selskapet er ei heller ansvarlig for tap som direkte eller indirekte følger av bruke av disse nettsidene, eller handlinger utført med tillit til informasjon som fremgår fra disse nettsidene.

10 - Endringer på Nettsiden10.1

Selskapet forbeholder seg å retten til å etter eget ønske gjøre endringer på Nettsiden, Brukervilkårene og tilhørende retningslinjer. Det er de til enhver tid gjeldene Brukervilkår som gjelder for bruken av Nettsiden. Bruker oppfordres til å sjekke Brukervilkårene regelmessig for å holde seg oppdatert på eventuelle endringer. 

11 - Skadesløsholdelse11.1

Bruker aksepterer å holde Selskapet skadesløs for enhver rettsforfølgelse rettet mot det. Dette gjelder rettsforfølgelse som beror på Brukers bruk av Nettsiden, når slik bruk er i strid med Brukervilkårene. Dette omfatter også bestemmelsene i punkt 5. Videre gjelder dette også ved påstander om krenkelse av tredjeparters immaterielle retter; og ved påstand om ærekrenkelse på bakgrunn av Brukers bruk av Nettsiden.

12 - Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrensning12.1

Bruker aksepterer herved at tilgangen til Nettsiden, herunder innholdet, tilbys vederlagsfritt. Selskapet skal ikke holdes ansvarlig overfor Brukeren eller andre, for tap eller skade av hvilken som helst art, som kan oppstå som følge av uautorisert bruk av Nettsiden. Dette omfatter også bruk av informasjon fra Nettsiden.

12.2

Nettsiden er ment for bruk i Norge. Selskapet garanterer ikke for at produkter referert til på Nettsiden er egnet til bruk, eller tilgjengelig, utenfor Norge. Brukere som benytter siden utenfor Norge er selv ansvarlige for overholdelse av nasjonale lover i den grad slike kommer til anvendelse.

12.3

Ved bruk av Nettsiden, godtar Brukeren disse Brukervilkårene og ansvarsbegrensningene som er definert av Selskapet. Selskapet forbeholder seg retten til å endre Brukervilkårene og ansvarsbegrensningene og vil publisere oppdatert versjon på Nettsiden når dette skjer.

12.4

Selskapet begrenser og innskrenker ikke sitt ansvar for svikaktige handlinger, dødsfall eller personskade som måtte oppstå ved uaktsom opptreden av Selskapet, dets styremedlemmer, ansatte, samarbeidspartnere, andre representanter for Selskapet, eller annet ansvar som ikke kan fraskrives ved lov.

12.5

Selskapet vil gjøre sitt ytterste for å sikre at Nettsiden er fullt operasjonell. Internetts natur gjør imidlertid at Selskapet ikke kan garantere at Nettsiden er uten forsinkelser, avbrudd eller feil.

13 - Avkall13.1

Selskapet fremholder at Selskapets rettigheter og rettsmidler vil være i behold også ved inaktivitet. Dersom Bruker misligholder Brukervilkårene, vil Brukervilkårene fremdeles være gjeldene, selv om Selskapet ikke foretar seg noe. Selskapet vil således ha alle rettigheter i behold også ved senere mislighold.

14 - Generelt14.1

Dersom enkelte bestemmelser i Brukervilkårene blir funnet å være ugyldige, faller bort eller av annen grunn ikke kan håndheves, skal disse bestemmelsene anses adskilt fra de øvrige bestemmelser. Således skal bortfall av enkelte bestemmelser påvirke gyldigheten eller håndhevingsadgangen for de øvrige bestemmelser.

15 - Jurisdiksjon og lovvalg15.1

Brukervilkårene skal være i samsvar med norsk rett. Dersom Brukervilkårene strider mot gjeldene norsk rett skal norsk rett tas til følge. Eventuelle tvister som oppstår på bakgrunn av Brukervilkårene eller bruk av Nettsiden skal behandles av norske domstoler. Rett verneting er Nedre Telemark Tingrett.

Ved spørsmål oppfordres Bruker til å ta kontakt direkte med Selskapet.

***

Cookie Policy

På Nettsiden bruker vi cookies. Vi bruker cookies for at det skal være enklere for deg å bruke Nettsiden.

Ved å bruke Nettsiden aksepterer du bruken av cookies. Dersom du ikke ønsker å akseptere bruken av cookies kan du avstå fra å bruke Nettsiden. De fleste nettlesere har derimot funksjonaliteter til å blokkere eller på annen måte påse at cookies ikke brukes. Undersøk gjerne hvordan du kan aktivere denne funksjonaliteten i din nettleser. Vær derimot oppmerksom på at dette kan medføre at visse funksjonaliteter ved Nettsiden ikke vil fungere.

Cookies er små tekstfiler som lagres på din enhet, (PC, Mac, tablet, etc.), når du besøker Nettsiden for første gang. Dette gjør at Nettsiden kan gjenkjenne enheten ved neste besøk. Cookies kan brukes på flere måter, men vil i all hovedsak hente inn informasjon om Bruken av Nettsiden. Formålet med dette er å kunne optimalisere Nettsiden.

***

Retningslinjer for benyttelse av angreretten

Kjøp gjort via Nettsiden er omfattet av reglene om Angrerett i norsk rett. Dersom du ønsker å benytte deg av Angreretten må du returnere varen du har kjøpt på Nettsiden. Dette må du gjøre innen 14 dager etter du mottok varen.

Ta kontakt med Selskapet dersom du ønsker å benytte deg av Angreretten og returnere en vare.

***

Magasinet BUNAD AS

Kverndalsgata 8

3717 Skien
Copyright © 2020 Magasinet Bunad


  • Loading ...
    Loading ...